Thursday, 04/03/2021 - 22:22|
GIÁO DỤC LÀ VŨ KHÍ MẠNH NHẤT MÀ NGƯỜI TA CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐỂ THAY ĐỔI CẢ THẾ GIỚI.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

 

Trường THCS Cát Nê                                                          THỜI KHÓA BIỂU           Năm học 2018– 2019   (Áp dụng từ ngày 17/9/2018)

Thứ

Tiết

6A

6B

7A

7B

8A

9A

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Văn – H.Hương

Toán – Vĩnh

Anh – Hương

Văn – Thảo

Sinh – Hoa

Văn –  Hiền

3

Sử  – Hiền

Văn – H.Hương

Toán – Ngọc

Anh – Hương

Văn – Thảo

Hóa – Hoa

4

Toán – Vĩnh

CN – Huyền

MT – Thu

Toán – Ngọc

Toán – Ly

Địa – N. Ly 

5

CN – Huyền

Lí –  Ly

CN – N. Ly 

MT – Thu

Sử – Hiền

Anh – Hương

3

1

TD – Huyền

Toán – Vĩnh  

Toán – Ngọc

Anh – Hương

Văn – Thảo

Văn – Hiền

2

Toán – Vĩnh

TD – Huyền

Văn – Thảo

CD – H.Hương

Sinh – Hoa

Lí – Ngọc

3

Văn – H.Hương

Anh – Hương 

Nhạc – Thu

Sử – Hiền

TD – Huyền

Toán – Ly

4

Sinh –  Hoa

 Văn – H.Hương

Anh – Hương

Toán –  Ngọc

Sử – Hiền

Địa – N. Ly 

5

MT – Thu

CD – H.Hương

Lí –  Ly

CN – N. Ly

CN – Vĩnh

Sinh – Hoa

4

1

Toán – Vĩnh

Nhạc – Thu 

  Sinh – V.Hoa

Địa – N. Ly 

Toán – Ly

TD – Huyền 

2

CD – H.Hương

Tin – Vĩnh

Địa – N. Ly 

TD – Huyền

Nhạc – Thu

Anh – Hương

3

Anh – Hương

Tin – Vĩnh

Văn – Thảo

Toán – Ngọc

TD – Huyền  

Toán – Ly

4

  Địa – H.Hương

Anh – Hương

Toán – Ngọc

Văn – Thảo

Hoá – V.Hoa

Văn – Hiền

5

 

 

TCT- Ngọc

Sử – Hiền

TCVăn– Thảo

Hóa – V.Hoa

5

1

Tin – Vĩnh

Sinh –  Hoa

 Sử – Hiền

TD – Huyền

     Toán – Ly 

MT  –  Thu

2

Tin – Vĩnh

Văn – H.Hương

TD – Huyền

Sinh – V.Hoa

   Anh – Hương

Toán – Ly

3

Sinh – Hoa

Văn – H.Hương

Địa – N. Ly

Toán – Ngọc

Văn – Thảo

Sử – Hiền

4

Anh – Hương

Toán–  Vĩnh

CD – H.Hương

CN – N. Ly

Văn – Thảo

Lí – Ngọc

5

HĐNGLL (T2,4)

HĐNGLL (T2,4)

HĐNGLL (T2,4)

HĐNGLL (T2,4)

Lí – Ngọc

HĐNGLL (T2,4)

6

1

 Văn – H.Hương

TD – Huyền

Toán –  Ngọc

Nhạc – Thu

CN – Vĩnh?

    Văn – Hiền

2

Văn – H.Hương

Anh – Hương

TD – Huyền

Văn – Thảo

Toán – Ly

    Văn – Hiền

3

Lí –  Ly      

Toán – Vĩnh

Sinh – Hoa

Văn – Thảo

Anh – Hương

TD – Huyền

4

Toán – Vĩnh

   Địa – H.Hương

Anh – Hương

TCToán- Ngọc

MT – Thu

TCToán – Ly

5

SHL – Vĩnh

SHL – H.Hương

TCV – Thảo

SHL – Ngọc   

CD – Hằng

Sinh – Hoa

7

1

   Nhạc – Thu

Sử  –Hiền

CN – N. Ly

     Anh – Hương

   Hóa – Hoa

Toán – Ly

2

   TD – Huyền   

MT – Thu

 Sử – Hiền

     TCV – Thảo

Anh – Hương

GDCD – Hằng

3

Anh – Hương 

CN – Huyền

     Văn – Thảo

Lí –  Ly

Địa – N. Ly 

CN – Thu

4

CN – Huyền

Sinh – Hoa

 Văn –  Thảo

Địa – N. Ly 

TCToán – Ly    

TCVăn – Hiền

5

 

 

SHL – Thảo

Sinh – Hoa

SHL – N. Ly 

SHL – Ly

 

 

Trường THCS Cát Nê                                                          THỜI KHÓA BIỂU           Năm học 2018– 2019   (Áp dụng từ ngày 17/9/2018)

Thứ

Tiết

6A

6B

7A

7B

8A

9A

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Văn – H.Hương

Toán – Vĩnh

Anh – Hương

Văn – Thảo

Sinh – Hoa

Văn –  Hiền

3

Sử  – Hiền

Văn – H.Hương

Toán – Ngọc

Anh – Hương

Văn – Thảo

Hóa – Hoa

4

Toán – Vĩnh

CN – Huyền

MT – Thu

Toán – Ngọc

Toán – Ly

Địa – N. Ly 

5

CN – Huyền

Lí –  Ly

CN – N. Ly 

MT – Thu

Sử – Hiền

Anh – Hương

3

1

TD – Huyền

Toán – Vĩnh  

Toán – Ngọc

Anh – Hương

Văn – Thảo

Văn – Hiền

2

Toán – Vĩnh

TD – Huyền

Văn – Thảo

CD – H.Hương

Sinh – Hoa

Lí – Ngọc

3

Văn – H.Hương

Anh – Hương 

Nhạc – Thu

Sử – Hiền

TD – Huyền

Toán – Ly

4

Sinh –  Hoa

 Văn – H.Hương

Anh – Hương

Toán –  Ngọc

Sử – Hiền

Địa – N. Ly 

5

MT – Thu

CD – H.Hương

Lí –  Ly

CN – N. Ly

CN – Vĩnh

Sinh – Hoa

4

1

Toán – Vĩnh

Nhạc – Thu 

  Sinh – V.Hoa

Địa – N. Ly 

Toán – Ly

TD – Huyền 

2

CD – H.Hương

Tin – Vĩnh

Địa – N. Ly 

TD – Huyền

Nhạc – Thu

Anh – Hương

3

Anh – Hương

Tin – Vĩnh

Văn – Thảo

Toán – Ngọc

TD – Huyền  

Toán – Ly

4

  Địa – H.Hương

Anh – Hương

Toán – Ngọc

Văn – Thảo

Hoá – V.Hoa

Văn – Hiền

5

 

 

TCT- Ngọc

Sử – Hiền

TCVăn– Thảo

Hóa – V.Hoa

5

1

Tin – Vĩnh

Sinh –  Hoa

 Sử – Hiền

TD – Huyền

     Toán – Ly 

MT  –  Thu

2

Tin – Vĩnh

Văn – H.Hương

TD – Huyền

Sinh – V.Hoa

   Anh – Hương

Toán – Ly

3

Sinh – Hoa

Văn – H.Hương

Địa – N. Ly

Toán – Ngọc

Văn – Thảo

Sử – Hiền

4

Anh – Hương

Toán–  Vĩnh

CD – H.Hương

CN – N. Ly

Văn – Thảo

Lí – Ngọc

5

HĐNGLL (T2,4)

HĐNGLL (T2,4)

HĐNGLL (T2,4)

HĐNGLL (T2,4)

Lí – Ngọc

HĐNGLL (T2,4)

6

1

 Văn – H.Hương

TD – Huyền

Toán –  Ngọc

Nhạc – Thu

CN – Vĩnh?

    Văn – Hiền

2

Văn – H.Hương

Anh – Hương

TD – Huyền

Văn – Thảo

Toán – Ly

    Văn – Hiền

3

Lí –  Ly      

Toán – Vĩnh

Sinh – Hoa

Văn – Thảo

Anh – Hương

TD – Huyền

4

Toán – Vĩnh

   Địa – H.Hương

Anh – Hương

TCToán- Ngọc

MT – Thu

TCToán – Ly

5

SHL – Vĩnh

SHL – H.Hương

TCV – Thảo

SHL – Ngọc   

CD – Hằng

Sinh – Hoa

7

1

   Nhạc – Thu

Sử  –Hiền

CN – N. Ly

     Anh – Hương

   Hóa – Hoa

Toán – Ly

2

   TD – Huyền   

MT – Thu

 Sử – Hiền

     TCV – Thảo

Anh – Hương

GDCD – Hằng

3

Anh – Hương 

CN – Huyền

     Văn – Thảo

Lí –  Ly

Địa – N. Ly 

CN – Thu

4

CN – Huyền

Sinh – Hoa

 Văn –  Thảo

Địa – N. Ly 

TCToán – Ly    

TCVăn – Hiền

5

 

 

SHL – Thảo

Sinh – Hoa

SHL – N. Ly 

SHL – Ly

 

 

Trường THCS Cát Nê                                                          THỜI KHÓA BIỂU           Năm học 2018– 2019   (Áp dụng từ ngày 17/9/2018)

Thứ

Tiết

6A

6B

7A

7B

8A

9A

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Văn – H.Hương

Toán – Vĩnh

Anh – Hương

Văn – Thảo

Sinh – Hoa

Văn –  Hiền

3

Sử  – Hiền

Văn – H.Hương

Toán – Ngọc

Anh – Hương

Văn – Thảo

Hóa – Hoa

4

Toán – Vĩnh

CN – Huyền

MT – Thu

Toán – Ngọc

Toán – Ly

Địa – N. Ly 

5

CN – Huyền

Lí –  Ly

CN – N. Ly 

MT – Thu

Sử – Hiền

Anh – Hương

3

1

TD – Huyền

Toán – Vĩnh  

Toán – Ngọc

Anh – Hương

Văn – Thảo

Văn – Hiền

2

Toán – Vĩnh

TD – Huyền

Văn – Thảo

CD – H.Hương

Sinh – Hoa

Lí – Ngọc

3

Văn – H.Hương

Anh – Hương 

Nhạc – Thu

Sử – Hiền

TD – Huyền

Toán – Ly

4

Sinh –  Hoa

 Văn – H.Hương

Anh – Hương

Toán –  Ngọc

Sử – Hiền

Địa – N. Ly 

5

MT – Thu

CD – H.Hương

Lí –  Ly

CN – N. Ly

CN – Vĩnh

Sinh – Hoa

4

1

Toán – Vĩnh

Nhạc – Thu 

  Sinh – V.Hoa

Địa – N. Ly 

Toán – Ly

TD – Huyền 

2

CD – H.Hương

Tin – Vĩnh

Địa – N. Ly 

TD – Huyền

Nhạc – Thu

Anh – Hương

3

Anh – Hương

Tin – Vĩnh

Văn – Thảo

Toán – Ngọc

TD – Huyền  

Toán – Ly

4

  Địa – H.Hương

Anh – Hương

Toán – Ngọc

Văn – Thảo

Hoá – V.Hoa

Văn – Hiền

5

 

 

TCT- Ngọc

Sử – Hiền

TCVăn– Thảo

Hóa – V.Hoa

5

1

Tin – Vĩnh

Sinh –  Hoa

 Sử – Hiền

TD – Huyền

     Toán – Ly 

MT  –  Thu

2

Tin – Vĩnh

Văn – H.Hương

TD – Huyền

Sinh – V.Hoa

   Anh – Hương

Toán – Ly

3

Sinh – Hoa

Văn – H.Hương

Địa – N. Ly

Toán – Ngọc

Văn – Thảo

Sử – Hiền

4

Anh – Hương

Toán–  Vĩnh

CD – H.Hương

CN – N. Ly

Văn – Thảo

Lí – Ngọc

5

HĐNGLL (T2,4)

HĐNGLL (T2,4)

HĐNGLL (T2,4)

HĐNGLL (T2,4)

Lí – Ngọc

HĐNGLL (T2,4)

6

1

 Văn – H.Hương

TD – Huyền

Toán –  Ngọc

Nhạc – Thu

CN – Vĩnh?

    Văn – Hiền

2

Văn – H.Hương

Anh – Hương

TD – Huyền

Văn – Thảo

Toán – Ly

    Văn – Hiền

3

Lí –  Ly      

Toán – Vĩnh

Sinh – Hoa

Văn – Thảo

Anh – Hương

TD – Huyền

4

Toán – Vĩnh

   Địa – H.Hương

Anh – Hương

TCToán- Ngọc

MT – Thu

TCToán – Ly

5

SHL – Vĩnh

SHL – H.Hương

TCV – Thảo

SHL – Ngọc   

CD – Hằng

Sinh – Hoa

7

1

   Nhạc – Thu

Sử  –Hiền

CN – N. Ly

     Anh – Hương

   Hóa – Hoa

Toán – Ly

2

   TD – Huyền   

MT – Thu

 Sử – Hiền

     TCV – Thảo

Anh – Hương

GDCD – Hằng

3

Anh – Hương 

CN – Huyền

     Văn – Thảo

Lí –  Ly

Địa – N. Ly 

CN – Thu

4

CN – Huyền

Sinh – Hoa

 Văn –  Thảo

Địa – N. Ly 

TCToán – Ly    

TCVăn – Hiền

5

 

 

SHL – Thảo

Sinh – Hoa

SHL – N. Ly 

SHL – Ly

 

 

Trường THCS Cát Nê                                                          THỜI KHÓA BIỂU           Năm học 2018– 2019   (Áp dụng từ ngày 17/9/2018)

Thứ

Tiết

6A

6B

7A

7B

8A

9A

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Văn – H.Hương

Toán – Vĩnh

Anh – Hương

Văn – Thảo

Sinh – Hoa

Văn –  Hiền

3

Sử  – Hiền

Văn – H.Hương

Toán – Ngọc

Anh – Hương

Văn – Thảo

Hóa – Hoa

4

Toán – Vĩnh

CN – Huyền

MT – Thu

Toán – Ngọc

Toán – Ly

Địa – N. Ly 

5

CN – Huyền

Lí –  Ly

CN – N. Ly 

MT – Thu

Sử – Hiền

Anh – Hương

3

1

TD – Huyền

Toán – Vĩnh  

Toán – Ngọc

Anh – Hương

Văn – Thảo

Văn – Hiền

2

Toán – Vĩnh

TD – Huyền

Văn – Thảo

CD – H.Hương

Sinh – Hoa

Lí – Ngọc

3

Văn – H.Hương

Anh – Hương 

Nhạc – Thu

Sử – Hiền

TD – Huyền

Toán – Ly

4

Sinh –  Hoa

 Văn – H.Hương

Anh – Hương

Toán –  Ngọc

Sử – Hiền

Địa – N. Ly 

5

MT – Thu

CD – H.Hương

Lí –  Ly

CN – N. Ly

CN – Vĩnh

Sinh – Hoa

4

1

Toán – Vĩnh

Nhạc – Thu 

  Sinh – V.Hoa

Địa – N. Ly 

Toán – Ly

TD – Huyền 

2

CD – H.Hương

Tin – Vĩnh

Địa – N. Ly 

TD – Huyền

Nhạc – Thu

Anh – Hương

3

Anh – Hương

Tin – Vĩnh

Văn – Thảo

Toán – Ngọc

TD – Huyền  

Toán – Ly

4

  Địa – H.Hương

Anh – Hương

Toán – Ngọc

Văn – Thảo

Hoá – V.Hoa

Văn – Hiền

5

 

 

TCT- Ngọc

Sử – Hiền

TCVăn– Thảo

Hóa – V.Hoa

5

1

Tin – Vĩnh

Sinh –  Hoa

 Sử – Hiền

TD – Huyền

     Toán – Ly 

MT  –  Thu

2

Tin – Vĩnh

Văn – H.Hương

TD – Huyền

Sinh – V.Hoa

   Anh – Hương

Toán – Ly

3

Sinh – Hoa

Văn – H.Hương

Địa – N. Ly

Toán – Ngọc

Văn – Thảo

Sử – Hiền

4

Anh – Hương

Toán–  Vĩnh

CD – H.Hương

CN – N. Ly

Văn – Thảo

Lí – Ngọc

5

HĐNGLL (T2,4)

HĐNGLL (T2,4)

HĐNGLL (T2,4)

HĐNGLL (T2,4)

Lí – Ngọc

HĐNGLL (T2,4)

6

1

 Văn – H.Hương

TD – Huyền

Toán –  Ngọc

Nhạc – Thu

CN – Vĩnh?

    Văn – Hiền

2

Văn – H.Hương

Anh – Hương

TD – Huyền

Văn – Thảo

Toán – Ly

    Văn – Hiền

3

Lí –  Ly      

Toán – Vĩnh

Sinh – Hoa

Văn – Thảo

Anh – Hương

TD – Huyền

4

Toán – Vĩnh

   Địa – H.Hương

Anh – Hương

TCToán- Ngọc

MT – Thu

TCToán – Ly

5

SHL – Vĩnh

SHL – H.Hương

TCV – Thảo

SHL – Ngọc   

CD – Hằng

Sinh – Hoa

7

1

   Nhạc – Thu

Sử  –Hiền

CN – N. Ly

     Anh – Hương

   Hóa – Hoa

Toán – Ly

2

   TD – Huyền   

MT – Thu

 Sử – Hiền

     TCV – Thảo

Anh – Hương

GDCD – Hằng

3

Anh – Hương 

CN – Huyền

     Văn – Thảo

Lí –  Ly

Địa – N. Ly 

CN – Thu

4

CN – Huyền

Sinh – Hoa

 Văn –  Thảo

Địa – N. Ly 

TCToán – Ly    

TCVăn – Hiền

5

 

 

SHL – Thảo

Sinh – Hoa

SHL – N. Ly 

SHL – Ly

 

 

Trường THCS Cát Nê                                                          THỜI KHÓA BIỂU           Năm học 2018– 2019   (Áp dụng từ ngày 17/9/2018)

Thứ

Tiết

6A

6B

7A

7B

8A

9A

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Văn – H.Hương

Toán – Vĩnh

Anh – Hương

Văn – Thảo

Sinh – Hoa

Văn –  Hiền

3

Sử  – Hiền

Văn – H.Hương

Toán – Ngọc

Anh – Hương

Văn – Thảo

Hóa – Hoa

4

Toán – Vĩnh

CN – Huyền

MT – Thu

Toán – Ngọc

Toán – Ly

Địa – N. Ly 

5

CN – Huyền

Lí –  Ly

CN – N. Ly 

MT – Thu

Sử – Hiền

Anh – Hương

3

1

TD – Huyền

Toán – Vĩnh  

Toán – Ngọc

Anh – Hương

Văn – Thảo

Văn – Hiền

2

Toán – Vĩnh

TD – Huyền

Văn – Thảo

CD – H.Hương

Sinh – Hoa

Lí – Ngọc

3

Văn – H.Hương

Anh – Hương 

Nhạc – Thu

Sử – Hiền

TD – Huyền

Toán – Ly

4

Sinh –  Hoa

 Văn – H.Hương

Anh – Hương

Toán –  Ngọc

Sử – Hiền

Địa – N. Ly 

5

MT – Thu

CD – H.Hương

Lí –  Ly

CN – N. Ly

CN – Vĩnh

Sinh – Hoa

4

1

Toán – Vĩnh

Nhạc – Thu 

  Sinh – V.Hoa

Địa – N. Ly 

Toán – Ly

TD – Huyền 

2

CD – H.Hương

Tin – Vĩnh

Địa – N. Ly 

TD – Huyền

Nhạc – Thu

Anh – Hương

3

Anh – Hương

Tin – Vĩnh

Văn – Thảo

Toán – Ngọc

TD – Huyền  

Toán – Ly

4

  Địa – H.Hương

Anh – Hương

Toán – Ngọc

Văn – Thảo

Hoá – V.Hoa

Văn – Hiền

5

 

 

TCT- Ngọc

Sử – Hiền

TCVăn– Thảo

Hóa – V.Hoa

5

1

Tin – Vĩnh

Sinh –  Hoa

 Sử – Hiền

TD – Huyền

     Toán – Ly 

MT  –  Thu

2

Tin – Vĩnh

Văn – H.Hương

TD – Huyền

Sinh – V.Hoa

   Anh – Hương

Toán – Ly

3

Sinh – Hoa

Văn – H.Hương

Địa – N. Ly

Toán – Ngọc

Văn – Thảo

Sử – Hiền

4

Anh – Hương

Toán–  Vĩnh

CD – H.Hương

CN – N. Ly

Văn – Thảo

Lí – Ngọc

5

HĐNGLL (T2,4)

HĐNGLL (T2,4)

HĐNGLL (T2,4)

HĐNGLL (T2,4)

Lí – Ngọc

HĐNGLL (T2,4)

6

1

 Văn – H.Hương

TD – Huyền

Toán –  Ngọc

Nhạc – Thu

CN – Vĩnh?

    Văn – Hiền

2

Văn – H.Hương

Anh – Hương

TD – Huyền

Văn – Thảo

Toán – Ly

    Văn – Hiền

3

Lí –  Ly      

Toán – Vĩnh

Sinh – Hoa

Văn – Thảo

Anh – Hương

TD – Huyền

4

Toán – Vĩnh

   Địa – H.Hương

Anh – Hương

TCToán- Ngọc

MT – Thu

TCToán – Ly

5

SHL – Vĩnh

SHL – H.Hương

TCV – Thảo

SHL – Ngọc   

CD – Hằng

Sinh – Hoa

7

1

   Nhạc – Thu

Sử  –Hiền

CN – N. Ly

     Anh – Hương

   Hóa – Hoa

Toán – Ly

2

   TD – Huyền   

MT – Thu

 Sử – Hiền

     TCV – Thảo

Anh – Hương

GDCD – Hằng

3

Anh – Hương 

CN – Huyền

     Văn – Thảo

Lí –  Ly

Địa – N. Ly 

CN – Thu

4

CN – Huyền

Sinh – Hoa

 Văn –  Thảo

Địa – N. Ly 

TCToán – Ly    

TCVăn – Hiền

5

 

 

SHL – Thảo

Sinh – Hoa

SHL – N. Ly 

SHL – Ly

 

 

Trường THCS Cát Nê                                                          THỜI KHÓA BIỂU           Năm học 2018– 2019   (Áp dụng từ ngày 17/9/2018)

Thứ

Tiết

6A

6B

7A

7B

8A

9A

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Văn – H.Hương

Toán – Vĩnh

Anh – Hương

Văn – Thảo

Sinh – Hoa

Văn –  Hiền

3

Sử  – Hiền

Văn – H.Hương

Toán – Ngọc

Anh – Hương

Văn – Thảo

Hóa – Hoa

4

Toán – Vĩnh

CN – Huyền

MT – Thu

Toán – Ngọc

Toán – Ly

Địa – N. Ly 

5

CN – Huyền

Lí –  Ly

CN – N. Ly 

MT – Thu

Sử – Hiền

Anh – Hương

3

1

TD – Huyền

Toán – Vĩnh  

Toán – Ngọc

Anh – Hương

Văn – Thảo

Văn – Hiền

2

Toán – Vĩnh

TD – Huyền

Văn – Thảo

CD – H.Hương

Sinh – Hoa

Lí – Ngọc

3

Văn – H.Hương

Anh – Hương 

Nhạc – Thu

Sử – Hiền

TD – Huyền

Toán – Ly

4

Sinh –  Hoa

 Văn – H.Hương

Anh – Hương

Toán –  Ngọc

Sử – Hiền

Địa – N. Ly 

5

MT – Thu

CD – H.Hương

Lí –  Ly

CN – N. Ly

CN – Vĩnh

Sinh – Hoa

4

1

Toán – Vĩnh

Nhạc – Thu 

  Sinh – V.Hoa

Địa – N. Ly 

Toán – Ly

TD – Huyền 

2

CD – H.Hương

Tin – Vĩnh

Địa – N. Ly 

TD – Huyền

Nhạc – Thu

Anh – Hương

3

Anh – Hương

Tin – Vĩnh

Văn – Thảo

Toán – Ngọc

TD – Huyền  

Toán – Ly

4

  Địa – H.Hương

Anh – Hương

Toán – Ngọc

Văn – Thảo

Hoá – V.Hoa

Văn – Hiền

5

 

 

TCT- Ngọc

Sử – Hiền

TCVăn– Thảo

Hóa – V.Hoa

5

1

Tin – Vĩnh

Sinh –  Hoa

 Sử – Hiền

TD – Huyền

     Toán – Ly 

MT  –  Thu

2

Tin – Vĩnh

Văn – H.Hương

TD – Huyền

Sinh – V.Hoa

   Anh – Hương

Toán – Ly

3

Sinh – Hoa

Văn – H.Hương

Địa – N. Ly

Toán – Ngọc

Văn – Thảo

Sử – Hiền

4

Anh – Hương

Toán–  Vĩnh

CD – H.Hương

CN – N. Ly

Văn – Thảo

Lí – Ngọc

5

HĐNGLL (T2,4)

HĐNGLL (T2,4)

HĐNGLL (T2,4)

HĐNGLL (T2,4)

Lí – Ngọc

HĐNGLL (T2,4)

6

1

 Văn – H.Hương

TD – Huyền

Toán –  Ngọc

Nhạc – Thu

CN – Vĩnh?

    Văn – Hiền

2

Văn – H.Hương

Anh – Hương

TD – Huyền

Văn – Thảo

Toán – Ly

    Văn – Hiền

3

Lí –  Ly      

Toán – Vĩnh

Sinh – Hoa

Văn – Thảo

Anh – Hương

TD – Huyền

4

Toán – Vĩnh

   Địa – H.Hương

Anh – Hương

TCToán- Ngọc

MT – Thu

TCToán – Ly

5

SHL – Vĩnh

SHL – H.Hương

TCV – Thảo

SHL – Ngọc   

CD – Hằng

Sinh – Hoa

7

1

   Nhạc – Thu

Sử  –Hiền

CN – N. Ly

     Anh – Hương

   Hóa – Hoa

Toán – Ly

2

   TD – Huyền   

MT – Thu

 Sử – Hiền

     TCV – Thảo

Anh – Hương

GDCD – Hằng

3

Anh – Hương 

CN – Huyền

     Văn – Thảo

Lí –  Ly

Địa – N. Ly 

CN – Thu

4

CN – Huyền

Sinh – Hoa

 Văn –  Thảo

Địa – N. Ly 

TCToán – Ly    

TCVăn – Hiền

5

 

 

SHL – Thảo

Sinh – Hoa

SHL – N. Ly 

SHL – Ly

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Hướng dẫn sử dụng một số công cụ, phần mềm tổ chức dạy-học trực tuyến (Bài 1: Phần mềm ViettelStudy) 08/02/20

Như đã đưa tin, bộ phận CNTT của Sở sẽ liên tục cập nhật các cách làm thực tế, video chia sẻ kinh nghiệm, các bài viết của các chuyên gia giáo dục, nhà giáo có kinh nghiệm, các ứng dụng CNTT hữu ích nhằm mục đích triển khai hoạt động học trực tuyến tới các đơn vị, nhà trường, giáo viên, học sinh. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, học tập và chia sẻ các cách làm hiệu quả của đơn vị mình. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Lý Tiến Hải, chuyên viên Sở GDĐT, số điện thoại, zalo: 0973870888, email: hailt.so@thainguyen.edu.vn hoặc thường xuyên truy cập website: http://thainguyen.edu.vn

Một số biện pháp dạy học, giao việc cho học sinh học tập tại nhà 06/02/20

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy và học, đặc biệt trong thời gian học sinh nghỉ học ở nhà do dịch cúm do chuẩn mới vi rút Corona gây ra, Sở GDĐT Thái Nguyên đã có văn bản số 184/SGDĐT-GDTrH ngày 06/02/2020 hướng dẫn tổ chức hoạt động học trực tuyến tới các đơn vị.

Hướng dẫn sử dụng một số công cụ, phần mềm tổ chức dạy-học trực tuyến (Bài 2: Công cụ tiện ích của Google) 08/02/20

Như đã đưa tin, bộ phận CNTT của Sở sẽ liên tục cập nhật các cách làm thực tế, video chia sẻ kinh nghiệm, các bài viết của các chuyên gia giáo dục, nhà giáo có kinh nghiệm, các ứng dụng CNTT hữu ích nhằm mục đích triển khai hoạt động học trực tuyến tới các đơn vị, nhà trường, giáo viên, học sinh. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, học tập và chia sẻ các cách làm hiệu quả của đơn vị mình. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Lý Tiến Hải, chuyên viên Sở GDĐT, số điện thoại, zalo: 0973870888, email: hailt.so@thainguyen.edu.vn hoặc thường xuyên truy cập website: http://thainguyen.edu.vn

Hướng dẫn sử dụng một số công cụ, phần mềm tổ chức dạy-học trực tuyến (Bài 3: Sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook) 10/02/20

Như đã đưa tin, bộ phận CNTT của Sở sẽ liên tục cập nhật các cách làm thực tế, video chia sẻ kinh nghiệm, các bài viết của các chuyên gia giáo dục, nhà giáo có kinh nghiệm, các ứng dụng CNTT hữu ích nhằm mục đích triển khai hoạt động học trực tuyến tới các đơn vị, nhà trường, giáo viên, học sinh. Đề nghị các đơn vị nghiên cứu, học tập và chia sẻ các cách làm hiệu quả của đơn vị mình. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí Lý Tiến Hải, chuyên viên Sở GDĐT, số điện thoại, zalo: 0973870888, email: hailt.so@thainguyen.edu.vn hoặc thường xuyên truy cập website: http://thainguyen.edu.vn

Cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tạm nghỉ học từ 04/2 đến hết ngày 09/02/2020 03/02/20

Trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, 10 giờ sáng nay (ngày 03/02/2020), Sở GDĐT Thái Nguyên đã có Văn bản số 145/SGDĐT-CTTT cho phép trẻ mầm non, học sinh, sinh viên các trường phổ thông, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tạm nghỉ học từ 04/2 đến hết ngày 09/02/2020.

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 205
Hôm qua : 251
Tháng 03 : 678
Năm 2021 : 7.048